Dofinansowanie do działań z zakresu edukacji ekonomicznej

Dofinansowanie do projektów edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej, których realizacja przypadnie na rok 2016!
Image URI: http://mrg.bz/iISucR JPEG URI: http://mrg.bz/A0LOTS

Dofinansowanie do działań z zakresu edukacji ekonomicznej

Co obejmuje dofinansowanie?

Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:

 • upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;
 • podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie,
  w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
 • upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
 • wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
  popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • strefa euro,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

 Kto może złożyć wniosek?

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia:

 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów).
 • koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • od 30 tys. zł

Nabór wniosków kończy się: 1 czerwca 2016 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz