Dotacja dla młodych naukowców i studentów do 35 r.ż.

Dotacja na badania naukowe prowadzone przez wybitnych młodych naukowców, w tym studentów, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia!
Image URI: http://mrg.bz/SflpGS JPEG URI: http://mrg.bz/Z8iyQf

Dotacja dla młodych naukowców i studentów do 35 r.ż.

Co obejmuje dofinansowanie?

  • projekty mogą stanowić kontynuację prac lub inicjować nowe badania w obszarze nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych lub nauk medycznych, w którym autor posiada publikacje w niżej wymienionych czasopismach.

Kto może się starać o dofinansowanie?

  • Młody naukowiec w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z  2015 r. poz. 249) będący głównym autorem tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

Maksymalna kwota dofinansowania:

  • 300 tys. PLN

 Nabór wniosków kończy się: 30 października 2015 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz