Dotacja do odsetek kredytów preferencyjnych na modernizację systemów grzewczych w woj. lubelskim

Dotacja do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego!
Image URI: http://mrg.bz/l0qVJ6 JPEG URI: http://mrg.bz/m47PBy

Dotacja do odsetek kredytów preferencyjnych na modernizację systemów grzewczych w woj. lubelskim

Co obejmuje dofinansowanie?

 • modernizacja systemów grzewczych związana z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • modernizacje systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii:
  • biomasy;
  • kolektorów słonecznych;
  • pomp ciepła;
 • wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych – przyjaznych środowisku źródeł energii:
  • zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
  • zakup i instalacja systemów grzewczych wykorzystujących ciepło odpadowe,
  • zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

 Kto może złożyć wniosek?

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

– w każdym przypadku właściciel nieruchomości lub podmiot dysponujący innym prawem władania nieruchomością,

Okres realizacji projektu:

 • do 6 miesięcy – liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.

Koszty kwalifikowane:

 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni),
 • zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii, w tym:
  • pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją,
  • kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
  • kotłów opalanych biomasą,
 • zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii,
 • koszt doprowadzenia gazu (przyłącza) do modernizowanej kotłowni,
 • roboty budowlano-montażowe do wysokości 25% kosztów zakupu materiałów i urządzeń, pod warunkiem ich udokumentowania fakturami,
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z 7 % VAT wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny).

Uwaga! Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów modernizacji instalacji c.o.

Kwota kredytu:

 • nie wyższa niż:
  • 100.000,- zł dla osób fizycznych,
  • 300.000,- zł dla pozostałych kredytobiorców
 • kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone,
 • kredyt nie może być przeznaczony na refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytowej,
 • realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy robót.

Oprocentowanie:

 • zmienna stawka oprocentowania, stanowi sumę: stawki bazowej, jaką jest WIBOR dla depozytów 3M oraz marży Banku określonej w wysokości 2,0 p.p., stałej w okresie kredytowania,
 • w okresie kredytowania dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania wynosząca 2,00 p.p.

Koszt prowizji przygotowawczej:

 • koszt prowizji przygotowawczej w wys. 0-2% wartości przyznanego kredytu, ponosi w całości Kredytobiorca.

Spłata kredytu:

 • istnieje możliwość udzielenia 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie rat kapitałowych, okres karencji nie wydłuża okresu kredytowania,
 • w przypadku przyznania karencji w spłacie rat kapitałowych spłata odsetek od udzielonego kapitału rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uruchomiono środki z kredytu. Natomiast spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpocznie się w następnym miesiącu po upływie okresu karencji,
 • w przypadku udzielenia kredytu bez karencji w spłacie rat kapitałowych, spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpoczyna się od następnego miesiąca, po miesiącu w którym uruchomiono środki z kredytu,
 • odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych

Okres kredytowania:

 • maksymalny okres kredytowania zależy od zdolności kredytowej Kredytobiorcy ustalanej przez Bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku.

Okres kredytowania objęty dopłatami:

 • przez cały okres kredytowania, jednak nie dłużej niż przez 60 miesięcy.

Warunki uzyskania kredytu:

 • udokumentowanie zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (kosztorys lub faktura proforma),
 • udokumentowanie wymiernego efektu ekologicznego (redukcję emisji określa bank na podstawie oświadczenia kredytobiorcy o ilości spalonego paliwa),
 • potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
 • zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości),
 • uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji – stosownie do obowiązujących przepisów),
 • kredytowane urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość i warunki stosowania w budownictwie (np. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i inne).

Sposób wykorzystania kredytu:

 • bezgotówkowy, na podstawie niezapłaconych faktur na rzecz wykonawcy lub dostawcy, wystawionych najwcześniej po dniu złożenia wniosku kredytowego,
 • okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 30 dni po zakończeniu inwestycji.

Nabór wniosków kończy się: do wyczerpania alokacji

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji bądź podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz