Dotacja na tłumaczenie i publikowanie monografii

Dofinansowanie projektów służących wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego!
Image URI: http://mrg.bz/k29USN JPEG URI: http://mrg.bz/fBNv5M

Dotacja na nie tłumaczenie i publikowanie monografii

Co obejmuje dofinansowanie?

 • projekty obejmujące finansowanie tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, celem ich upowszechnienia, a w szczególności udostępnienia naukowcom polskim i zagranicznym;
 • projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  • obejmować tłumaczenie i publikację monografii opublikowanych pierwotnie w języku polskim lub publikację dzieł napisanych w językach kongresowych;
  • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  • umożliwiać publikację w wydawnictwach o wysokiej randze międzynarodowej;
  • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg oddziaływania;
 • do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których okres realizacji nie jest dłuższy niż 60 miesięcy;
 • koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 15% kosztów ogółem.

Kto może złożyć wniosek?

 • jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249), zwanej dalej „ustawą”;
 • biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
 • podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • do określenia wysokości dofinansowania na zadania wydawnicze i tłumaczenia stosuje się podwójną podstawową stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji cyfrowej, ogłaszaną w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kryteria wyboru wniosków?

 • wartość naukowa monografii: 30%;
 • międzynarodowa ranga wydawnictwa: 30%;
 • kompetencje tłumacza / autora: 10%;
 • poziom opracowania redakcyjnego wykonywanego przez wydawnictwo: 10%;
 • zasadność planowanych kosztów projektu: 10%;
 • sposób upowszechnienia wyników: 10%.

Nabór wniosków kończy się: do 31 lipca 2015 r., dodaj do:

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz