Dotacja na organizację staży i praktyk w woj. podlaskim

Dotacja na staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców z woj. podlasiego!
Image URI: http://mrg.bz/r1TOKa JPEG URI: http://mrg.bz/Kq1HsD

Dotacja na organizację staży i praktyk w woj. podlaskim

Co obejmuje dofinansowanie?

 • W składanych na konkurs projektach mogą być realizowane staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub słuchaczy organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców z uwzględnieniem następujących warunków:
  • praktyki zawodowe są organizowane dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  • staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia;
  • staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego organizuje się dla uczniów techników i szkół policealnych w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu;
  • staże zawodowe organizowane są również dla uczniów lub słuchaczy innych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  • okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w ww. formach wsparcia;
  • za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie lub słuchacze otrzymują stypendium, które jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium określa IZ RPO. Wysokość stypendium stażowego nie może przekroczyć kwoty 1 629,33 zł (brutto). tj. połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie podlaskim. W przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego praktycznego stypendium stażowe nie może być niższe niż wynikające z przepisów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki;
  • na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawierana jest pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację praktyki lub stażu, w której powinny być wskazane co najmniej: liczba godzin stażu lub praktyki, okres realizacji, miejsce odbywania praktyki lub stażu, wynagrodzenie praktykanta lub stażysty oraz zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta lub stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na praktykę lub staż;
  • praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki systemu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę lub staż. Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty a także harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Przy ustalaniu programu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia 9 oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. Program praktyki zawodowej lub stażu zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki lub stażu oraz procedur wdrażania praktykanta lub stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych;

Kto może się starać o dofinansowanie?

 • organy prowadzące szkoły i placówki, w tym technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
 • pracodawcy i przedsiębiorcy,
 • jednostki naukowe w tym uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,
 • IOB (instytucje otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne

Poziom dofinansowania:

 • 95%

Nabór wniosków kończy się: 28 grudnia 2015 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz