Dotacja na pielęgnację, konserwację pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych

Dofinansowanie z zakresu ochrony przyrody na ochronę gatunkową roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk, a także pielęgnację i konserwację pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych.w woj. mazowieckim!
Image URI: http://mrg.bz/sZEO7b JPEG URI: http://mrg.bz/MuqQ5Y

Dotacja na pielęgnację, konserwację pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych

Co obejmuje dofinansowanie?

 • Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:
 • ochronie gatunkowej roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk, w tym:
  • prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków (działania o charakterze powtarzalnym),
  • renaturyzacja siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,
  • ochrona, restytucja i reintrodukcja gatunków chronionych,
  • ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków chronionych,
  • monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań,
  • opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
  • opracowanie programów ochrony gatunków prawnie chronionych,
  • odbudowa populacji zanikających rodzimych gatunków zwierzyny drobnej (zająca i kuropatwy),
 • pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych w tym:
  • prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych, drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków bądź właściwej gminy
  • rewaloryzacja zabytkowych alei i parków,
  • uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach,
  • tworzenie nowych zwartych terenów zielonych.

Kto może złożyć wniosek?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe;
 • park narodowy i parki krajobrazowe;
 • Lasy Państwowe;
 • organizacje ekologiczne;
 • pozostałe osoby prawne;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • stowarzyszenia rejestrowe;
 • szkoły wyższe, instytuty badawcze.

Forma dofinansowania:

 • pożyczka

Poziom dofinansowania:

 • do 100 %

Oprocentowanie pożyczki:

 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym;
 • dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym;
 • dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym.

zastrzeżeniem:

 • dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 650 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym;
 • dla powiatów i jego jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 85 –  oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym;
 • dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.

Pozostałe parametry pożyczki:

 • okres spłaty nawet do 15 lat;
 • możliwa karencja w spłacie pożyczki do 24 m-cy;
 • pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości do 40%.

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia:

 • Zadania związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk:
  • zakup lub pozyskanie i wsiedlenie osobników niezbędnych do ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków,
  • prace związane z zachowaniem i odtwarzaniem siedlisk,
  • ochrona in situ i ex situ gatunków,
  • prace związane z prowadzeniem monitoringu w zakresie stanu zasobów, przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań,
  • opracowanie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody,
  • opracowanie programów ochrony gatunków,
  • zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych:
  • prace konserwacyjne i pielęgnacyjne pomników przyrody, drzew starych, drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków,
  • rewaloryzacja alei i parków,
  • zakup materiału do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich, związane z przywracaniem walorów przyrodniczych parkom, alejom i terenom zielonym;
  • tworzenie nowych zwartych terenów zielonych,
  • zakładanie i pielęgnacja trawników w zwartych terenach zielonych (tylko dla wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki),
  • zakup pojemników na odpady segregowane (tylko dla wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki),
  • zakup pojemników na odpady segregowane – w przypadku wniosków dotacyjnych jest to koszt kwalifikowany, niepodlegający dofinansowaniu ze środków Funduszu.

Nabór wniosków kończy się: do wyczerpania alokacji

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji bądź podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz