Dotacja na uatrakcyjnienie obszarów pod inwestycje w woj. małopolskim

Dofinansowanie do projektów mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. małopolskiego, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji!
Image URI: http://mrg.bz/ymrjOy JPEG URI: http://mrg.bz/z4v3bI

Dotacja na uatrakcyjnienie obszarów pod inwestycje w woj. małopolskim

Co obejmuje dofinansowanie?

 • Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na nową strefę aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 • Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodnokanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na poszerzenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 • Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu.
 • Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3.
 • Projekt może łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów wskazanych w pkt.1 do 3.

Kto może złożyć wniosek?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 • szkoły wyższe;
 • instytucje otoczenia biznesu;
  przedsiębiorcy realizujący cele działania.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych:

 • 40 mln zł

Poziom dofinansowania:

 • 60%

Nabór wniosków kończy się: do wyczerpania alokacji

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji bądź podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

DOTACJE DLA FIRM DOTACJE UNIJNE 2015 FUNDUSZE UNIJNE FUNDUSZE UNIJNE DOTACJE

Dodaj komentarz